Skip to main content
ᐊᔾᔨᓕᐅᕐᓚᒋᑦ
ᑕᑯᖑᐊᖅᖢᑎᒍᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎ ᔪᓯᐱ ᐃᓪᓚᐅᑦ (1912/13 – 1968) ᐊᑐᖅᓯᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑕᐃᒎᓯᕐᒥᒃ ᐊᑯᓚᐃᑦᑐᒥᒃ. 
ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᕗᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕐᓚᒋᑦ: ᐊᔾᔨᓕᐊᖏᑦ ᔪᓯᐱ ᐃᓪᓚᐅᑦ, ᐋᕿᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᒃ ᐊᑐᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ. ᐅᑯᐊ ᓴᕿᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 7-ᖑᔪᑦ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ 8 ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᑐᓐᖓᔾᔪᑕᐅᔪᑦ. ᐱᖃᑖᓗ ᑐᓐᖓᔾᔪᑎᓂ, ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᖅ (ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᖅ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐅᖃᖃᑎᒌᒡᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ), ᐅᓇ ᐱᔭᕐᓂᓐᖏᓂᖅᓴ ᑕᑯᓪᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓇ ᑐᓐᖓᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐅᓇᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᒋᔭᐅᔪᓄᑦ. ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑕᐅᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᖕᓄᑦ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ PDF.
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓴᓇᔨᑦ

ᐊᐅᒍᑦᓈᖅ ᐃᒃᑯᔅ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑳᓪᑕᓐ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖓᓂ ᐱᔭᕇᖅᓯᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓱᓕᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᕕᓃᑦ. 

ᓘᒃᑖᖅ ᑭᐅᓗ ᐸᐃᓐ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᓂᑦ ᑳᓪᑕᓐ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑕᓂᑕᓕᕆᔨ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᑕᐅᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑎᑎᕋᖃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ (ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒍ ᐱᑦ ᒍᓕᓐᕼᐅᓐ, ᑎᐳᓚ ᑭᒡᔪᒐᓕᒃ ᒍᐃᑉᔅᑐ, ᐊᒻᒪᓗ ᓘᒃᑖᖅ ᑯᕆᔅᑏᓇ ᒍᐃᓕᐊᒻᓴᓐ) ᐊᑎᖅᐳᑦ: ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᑎᓕᕆᓂᖅ (ᒥᒋᐅ-ᑯᐃᓐᔅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖏᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ, ᐋᒍᓯ 2022). 

ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎᑦ

ᐅᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᓪᓗᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᓴᕿᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᑐᖅᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕐᓚᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓄᑦ. ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐊᐱᖁᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᕌᖅᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒃ ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᖏᓐᓂᒃ.