Skip to main content

Author of Curatorial Essays: Augatnaaq Eccles

ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᕗᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑕᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃ ᐃᓪᓚᐅᑦ. ᖃᐃᖁᕙᑦᓯ ᒪᓕᖕᓂᐊᕋᑦᓯ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᐅᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᑯᔭᕗᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓚᐅᑉ ᐃᓅᓯᐊᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑲᔾᔮᕐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓰᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓛᑦᖠᑦ ᓄᓈᑦ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑕ ᑕᖏᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᓂ ᑐᑭᓕᐅᕆᓯᒪᔭᑦᑕ. 

ᓴᕿᔮᑦᑎᑕᕗᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒃᑎᒍᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᔪᑦ  ᐃᓄᐃᑦ ᑲᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒃᖢᑕ. ᐅᓇ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᐱᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑖ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᓴᕿᑕᖓ ᓘᒃᑖᖅ ᕼᐃᑦᑐ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎ ᑎᑎᕋᖓ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ: ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖓᓂ. ᑕᕝᕙᓂ ᑎᑎᕋᖓᓂ ᓘᒃᑖᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᖅᑎᒍᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐋᕿᒍᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐃᓪᓚᐅᑉ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᒐᔭᖅᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᑕᕕᖃᕋᔭᖅᐸᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᑦᑎᓂ ᐊᕙᑎᖏᓐᓃᑦᑐᓪᓗ. ᓂᕈᐊᖅᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᐋᕿᒃᓯᓯᒪᔪᒪᓪᓗᑕ ᓴᕿᔮᖅᑎᓪᓗᒋᑦ  ᒪᓕᒃᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓇᓂᓯᒪᔭᑦᑎᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᖢᒋᑦ ᐃᓪᓚᐅᑉ ᐊᔾᔨᓕᐊᖏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦᑕ ᑐᓐᖓᔾᔪᑎᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᓂ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦ. 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊᖑᖕᒪᑕ 8-ᖑᔪᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦ ᑐᓐᖓᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ. 

ᐅᑯᐊ ᑕᕝᕙ ᑐᓐᖓᔾᔪᑎᓪᓚᕆᖏᑦ:

  • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᓯᑎᑦ, ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓗᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕿᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᒋᔭᑎᑦ. 
  • ᑐᓐᖓᓇᕐᓂᖅ: ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᖅ ᑕᕐᓂᑦ ᒪᑐᐃᖓᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ, ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᓯᑎᑦ.
  • ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ: ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᒪᓗᒋᑦ ᐃᓚᓂ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᑦ.
  • ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᖅ: ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᖅ ᑕᒪᐅᓇ ᐅᖃᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖕᖏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ.
  • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ/ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ:  ᐱᔭᕆᐅᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᑕᒪᐅᓇ ᑕᐅᑐᒡᓗᑎᒃ, ᒥᐊᓂᕆᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᔪᒡᓗᒍ.
  • ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᖅ: ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅ.
  • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ/ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖕᓂᖅ: ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᓴᓇᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓇᓱᒃᓗᑎᒃ.
  • ᐊᕙᑎᑦᑎᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᒥᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᒥᒃ.

 

 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑭᑎᐊᓂᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᑐᑦ ᐱᑕᖃᕐᒪᑕ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓗᓂ ᒫᓐᓇ ᐃᓅᔪᓂᑦ ᐃᓅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ. ᔭᐃᐱᑎ ᐊᕐᓇᒃᑯᒃ ᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᐳᖅ “ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐋᕿᒃᓯᓯᒪᓂᖅ ᐸᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ, ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐋᕿᒃᓯᓯᒪᓂᖅ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᑎᒥᓂᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᓱᕋᒃᑕᐅᓐᖏᓪᓗᑎᒃ” (ᔭᐃᐱᑎ ᐊᕐᓇᒃᑯᒃ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓂᖓᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᒪᒥᓴᐃᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕋᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, 2010). ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᖅ ᒥᐊᓕᐋᓄ ᐊᐅᐱᓛᕐᔪᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᖓ ᑐᓐᖓᕕᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ, ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ, “[ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖓ] ᒪᓕᒃᑐᖅ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᒪᓕᒃᑎᒌᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ. ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᓂᕆᐅᖕᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᖅᑕᓕᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐊᕙᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ”  (ᒥᐊᓕᐋᓄ ᐊᐅᐱᓛᕐᔪᒃ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓂᖓᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᒪᒥᓴᐃᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕋᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, 2010). ᐱᓯᒪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᑦᑎᐊᖅᐸᒃᓗᒋᑦ, ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᑎᓄᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓂᖃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᓱᖃᖏᑦ ᐊᑑᑎᖃᒻᒪᕆᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓄᑦ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ, ᒫᓐᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᐃᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᕗᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑕᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃ ᐃᓪᓚᐅᑦ. ᖃᐃᖁᕙᑦᓯ ᒪᓕᖕᓂᐊᕋᑦᓯ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᐅᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᑯᔭᕗᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓚᐅᑉ ᐃᓅᓯᐊᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑲᔾᔮᕐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓰᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓛᑦᖠᑦ ᓄᓈᑦ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑕ ᑕᖏᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᓂ ᑐᑭᓕᐅᕆᓯᒪᔭᑦᑕ.

1950-ᓂ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓱᑲᓕᔪᒥᒃ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᓕᕆᓇᓱᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓂᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᓇᖁᑎᑖᕆᓗᒍ ᓴᐳᒻᒥᓗᒍ ᐅᓇᑕᕕᒃᔪᐊᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᐃᒪᓗ ᑲᑎᖓᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓯᒪᓕᖅᖢᑎᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓕᖅᑐᓂᒃ, ᓅᑦᑐᒪᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᑕ ᓅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓅᓯᖅ. ᑕᐃᒪᓗ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓄᐊᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᑯᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐅᐸᒍᑎᖃᑦᑕᕈᒪᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦ ‘ᖃᐅᔨᒪᓇᓐᖏᑦᑐᑦ’ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑕᐃᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᑳᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓂᓪᓕᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑲᓇᑕ ᓈᓚᐅᑎᖏᑦᑎᒍᑦ, ᑕᕐᕆᔭᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔾᔪᑎᑦᑎᒍᑦ; ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᐅᑦᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐳᓛᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑦᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ. ᐅᓇ ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐊᔾᔨᖑᐊᑦ ᐃᓄᖑᐊᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᔾᔨᓕᐊᖑᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ ᐳᓛᖅᑐᓂᑦ ᓵᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᑦ ᓇᐅᒃᑰᖓᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓂᖓᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓇᓱᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓇᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ. ᐊᔾᔨᖑᐊᑦ ᓴᕿᔮᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᖑᐊᑦ ᑕᐅᑦᑐᖓᒍᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᐃᖅᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᖁᓰᖅᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒐᔪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᕐᓂ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᑎᓪᓗᒍ.  

ᐃᓪᓚᐅᑉ ᐊᔾᔨᓕᐊᖏᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᕗᑦ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑑᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒋᓐᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᖕᒪᒋᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᔾᔨᓕᐊᖏᑕ, ᑕᑯᑎᑦᑎᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ 1950ᓂ ᐊᔾᔨᖑᐊᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇ, ᓄᓇᓕᕋᓛᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᐃᓪᓚᐅᑉ ᐊᔾᔨᓕᐊᖏᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᕗᑦ ᓄᓇᖃᑎᒌᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐃᓪᓚᐅᑉ ᐊᔾᔨᓕᐊᕈᑖᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᖕᓂᒃ ᑕᑯᔭᐅᔭᑎᒃ.  ᐊᑎᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒃ. ‘ᐊᔾᔨᓕᐅᕐᓚᒋᑦ’ ᓂᕈᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐊᑎᖓ ᑕᑯᖑᐊᖅᖢᑎᒍᑦ ᐃᓐᓚᐅᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐱᓱᕋᔭᒃᖢᓂ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᓯᔭᖅᖢᓂ.